Informácie o obci
Obecné inštitúcie
Šport a kultúra
Cirkevné organizácie
Vyhľadávanie
Čitatelia
Pre zasielanie informácií
o nových článkoch na Váš e-mail sa zaregistrujte
v Personalizácii
Klub Dôchodcov

  

Vážení členovia Klubu dôchodcov,

s radosťou Vám chcem oznámiť, že do priestorov KD sme dodali zrepasovaný stacionárny bicykel, rovnako z prostriedkov obce bol zakúpený jeden nový stacionárny bicykel a veľkoplošný televízor. Všetko je už vo funkčnom stave v priestoroch klubu.

Ku dňu 15. máj máme celkom 43 členov , takže naše rady sa pomaly rozrastajú.

Z činnosti KD- v predvečer 1.mája sme sa v nedeľu 29.apríla zišli na miestnom futbalovom ihrisku, kde sme si zapálili symbolickú vatru, upiekli klobásky a špekáčky a strávili pekné popoludnie. Akcie sa zúčastnilo 18 členov. Prikladám aj pár foto z tejto akcie.

Najbližšou pripravovanou akciou bude návšteva drevených kostolíkov v okrese Sobrance a Snina. Záujemci sa prihlásia v KD .

Ing. Cmar J., predseda KD

Vážení občania obce Lekárovce-seniori,

chcel by som Vás aj touto formou informovať, čo nové robí obec na zlepšenie života a sociálneho postavenia seniorov v našej obci.Po zatvorení stacionára Merci v našej obci v mesiaci november 2017, sa otvorila otázka založenia Klubu dôchodcov, aby sa tak pripravili pre seniorov priestory a podmienky, kde by sa mohli naďalej stretávať a rozvíjať svoje aktivity.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.2.2018 schválilo svojím uznesením spracovaný Štatút Klubu dôchodcov Lekárovce a vyčlenilo pre potreby KD priestory po zaniknutom stacionári Merci v kultúrnom dome.

S platnosťou od 1.3.2018 sa teda začala oficiálna činnosť KD Lekárovce . Na ustanovujúcej členskej schôdzi KD, ktorá sa konala 5.3.2018,boli dosiaľ prihlásení dôchodcovia prijatí za členov KD, bol schválený Štatút KD, zvolená 5-členná samospráva KD a 3-členná revízna komisia.

Členská schôdza schválila výšku členského poplatku na 5.- Eur na kalendárny rok.

Samospráva KD : Ing. Juraj Cmar / predseda klubu / , Mgr. Mária Bežovská, p. Marta Rákošiová, p. Anna Sninská, p. Marta Kreculová

Revízna komisia : p. Július Mesároš, p. Marta Mesárošová, p.František Pastornický

Plán činnosti KD na rok 2018 je spracovaný a predložený členom KD na pripomienkovanie v priestoroch klubu a schválený bude na najbližšej členskej schôdzi klubu dôchodcov v mesiaci apríli.

K dnešnému dňu t.j. k 21.marcu 2018 je v Klube dôchodcov zaregistrovaných celkom 38 seniorov.

Na vybavenie priestorov Klubu dôchodcov inventárom schválilo OZ čiastku 1 000 .- Eur pre rok 2018.

Pre členov KD , ktorí odoberali, resp. by chceli v budúcnosti odoberať obedy z reštaurácie Pohoda Sobrance, bola dojednaná cenová zľava, takže súčasná cena obeda je 2.50 Eura. Táto cena je pri dodaní obeda do vlastného obedára. Pri dodaní obeda v plastovej fólií je cena vyššia o 0.30 Eur /cena obalu /. Obedy môžu byť dodané domov alebo do priestorov KD podľa objednávky.

V priestoroch KD je možné aj obedy konzumovať.

Jedálny lístok na nasledujúci týždeň je k dispozícii v Klube dôchodcov už vo štvrtok.

Otváracie hodiny v KD boli stanovené v pracovných dňoch pondelok –piatok v čase od 10.00 – 14.00.

Akékoľvek námety, dotazy a pripomienky k činnosti KD je možné podať počas otváracích hodín priamo v KD alebo na OÚ Lekárovce ako zriaďovateľovi KD alebo členom samosprávy klubu.

O činnosti KD, pripravovaných akciách a iných zaujímavostiach Vás budeme pravidelne informovať aj na webovej stránke obce Lekárovce / www.obeclekarovce.sk /.

Jednou z prvých a úspešných akcií, ktorú sme už stihli zorganizovať bolo stretnutie členov KD pri príležitosti MDŽ dňa 8.marca v priestoroch klubu. Prítomné ženy boli obdarované kvetinkou a pri koláčiku, káve a peknej pesničke sme príjemne strávili odpoludnie a oslávili spolu sviatok žien.

     Spracoval : Ing. Juraj Cmar, predseda KD Lekárovce

Dňa 21. júna 2018, sa členovia Klubu dôchodcov v Lekárovciach zúčastnili poznávacieho výletu –Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.

Krásny slnečný deň nám poskytol tento výlet si dokonale užiť. Vnímať prekrásne prostredie na východnom úbočí Vihorlatu, neďaleko územia Bukových pralesov

Východných Karpát, chráneného ako svetové prírodné dedičstvo.

Obdivovali sme gréckokatolícke drevené kostolíky v Ruskej Bystrej a Inovci, ktoré patria do skupiny drevených chrámov slovenskej časti Karpatského oblúku / od

roku 2008 sú zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO /Ruská Bystrá /a národného dedičstva /Inovce /.

Obdivovali sme jednoduchú krásu, um a šikovnosť neškoleného ,prostého vidieckeho človeka, obdivovali sme kostolíky, ktoré sú výnimočným dokladom tradičnej religióznej architektúry.

Videli sme výnimočné územie, výnimočnú kultúru a chceme ešte dodať, že výnimočnosť nášmu poznávaciemu zážitku dodal aj , otec Marek Pejo, lebo okrem poznávania sme

tam zažili aj duchovné povzbudenie a posilnenie.

Zastavili sme sa aj,

pri jazierku v bývalom kameňolome pri obci Beňatina . Ťažbu travertínu v lome pred rokmi ukončili, spodná voda miesto zaliala a vytvorila jazierko.

Chodia sem stovky návštevníkov z okolia, ale aj zahraničia.

Ľudia označujú toto miesto za Malé Chorvátsko, lebo scenériou a tyrkysovou priezračnou vodou pripomína Plitvické jazerá.

Oficiálne je tu vyhlásený zákaz kúpania, mnohí však neodolajú a kúpu sa na vlastné riziko. Zaujímavosťou je prírodná červená škvrna na skale, ktorá pripomína veľrybu.

Veríme, že sa Vám zachovajú krásne spomienky na tento výlet.

Ďakujeme Vám za účasť.

za výbor Klubu dôchodcov v Lekárovciach Ing. Juraj Cmar

Deň matiek – oslava v Lekárovciach

Už tradične sa vo svete slávi Deň matiek v druhú májovú nedeľu. Tohto roku sme v rámci Jednoty dôchodcov v Lekárovciach pripravili malú slávnosť pre naše matky-ženy.

Na úvod vystúpila p. Bežovská s básničkou o matke, potom predseda JDS P. Cmar privítal všetkých prítomných – detí z MŠ a ZŠ, starostu obce, poslanca OZ p. Kica, ktorý sponzoroval kvetinky pre všetky matky, ako aj všetkych dôchodcov a ostatných občanov obce-rodičov vystúpujúcich detí.

Chcel by som poďakovať učiteľom z MŠ ako aj zo ZŠ zato, že prišli so svojimi deťmi na túto slávnosť a svojím vystúpením prispeli ku krásnemu zážitku prítomných. Verím, že aj v budúcnosti sa nám podarí pripraviť pre matky podobnú oslavu .

Starosta obce vo svojom krátkom vystúpení poukázal na dôležitú úlohu matky v spoločnosti a rodine.

Predseda JDS v závere poďakoval všetkým prítomným za účasť na tejto slávnosti, účinkujúcim za ich krásny program a potom pozval dôchodcov na malé občerstvenie, ktoré pripravili členky v spolupráci s výborom, ako aj tým členkám, ktoré upiekli chutné koláčiky ku káve. Boli to dámi :p. Sninská, p. Horňáková a p. Čornejová. Ďakujeme pekne.

Nedeľné popoludnie sme strávili spoločne pri pekných ľudovkách, výborných zákuskoch a dobrej káve. Ďakujeme sponzorovi za kvetinové dary a tešíme sa na ďalšie vydarené akcie.

Najbližšie nás čaká účasť na 4. Ročníku Športových hier dôchodcov zmiešaných družstiev, ktoré tohto roku organizuje ZO v Ruskovciach dňa 4.júna 2019. Záujemcovia, hláste sa u predsedu ZO JDS p. Cmara, alebo u ktoréhokoľvek člena výboru. Doprava je zaistená obecným vozidlom.

Príloha : foto z osláv Dňa matiek v nedeľu 12.5.2019 v priestoroch JDS Lekárovce

4.jún 2019 – Športové hry JDS v Ruskovciach

Aj my sme tam boli a súťažili sme, .....

Tohto roku sme sa ako ZO JDS v Lekárovciach po prvý raz zúčastnili na už 4.ročníku ŠH JDS v rámci okresu Sobrance. Celkom sa zúčastnilo 11 družstiev- súťažili tzv. zmiešané družstvá v 6-tich rôznych disciplínach. Naša výprava bola v počte 12 dôchodcov / viď.foto /. Odhadom sa akcie v Ruskovciach zúčastnilo okolo 130 dôchodcov.

Našu účasť hodnotíme vysoko pozitívne, a aj keď sme neobsadili medailové miesta, boli sme s priebehom a organizáciou podujatia veľmi spokojní. Všetko zabezpečovala ZO JDS v Ruskovciach za pomoci okresných funkcionárov Jednoty.

Už teraz sa účastníci tešia na ďalšie pripravované akcie našej ZO JDS. Najbližšia to bude už 11.ročník FS v Lekárovciach, kde by sme sa mali zapojiť do prípravy aj akcií.

Foto a video z Ruskoviec poslal p. Cmar – predseda ZO JDS v Lekárovciach


Naša Fotogaléria

Športové hry JDS v Ruskovciach (2019)


Naša Fotogaléria

Deň matiek (2019)

Poznávaci výlet (2018)

Opekačka (2018)

Ustanovujúca schôdza (2018)

Oslava MDŽ (2018)
Úradné hodiny
  Pondelok:   7:30 - 12:00
12:30 - 15:30
  Utorok:   7:30 - 12:00
12:30 - 15:30
  Streda:   7:30 - 12:00
12:30 - 16:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok:   7:30 - 12:00
12:30 - 14:00
Separovaný zber 2019
Webová stránka obce Lekárovce
Copyright 2011
designed by Miroslav Sidor
Tento web site bol vytvorený prostrednictvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.