Zápisnica z verejnej schôdze občanov Lekároviec, konanej dňa 11. 03. 2011

Autor: Obecný úrad <obeclekarovce(at)lekosonline.sk>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 16. 03. 2011     Verejnú schôdzu otvoril starosta obce p. Milan Örmezey. Za zapisovateľku bola navrhnutá p. Bežovská, za overovateľov p. Morovský a p. Horňak.

1. Správa o odovzdaní a prevzatí funkcie starostu – predniesol starosta p. Örmezey (viď webovú stránku).

2. Správa o zriadení komisií pri OZ – pri OZ boli zriadené 4 komisie, (viď webovú stránku).

3. Správa o separácii odpadov – predniesol p. Cmar. Diskusný príspevok si môžte prečítať (TU).

4. Správa o zriadení a spustení webovej stránky obce – starosta informoval občanov o novej obecnej webovej stránke, ktorá bude spravovaná redaktorom p. Miroslavom Mišlanom (miro.mislan@gmail.com) a o pravidlách prispievania na túto stránku.

5. Diskusia


7. Záver – Starosta obce poďakoval občanom za účasť na schôdzi a ukončil verejnú schôdzu.