Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 10. 06. 2016 

P O Z V Á N K A

 

 

 

            Starosta obce Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lekárovciach, ktoré sa uskutoční: 

           

 

dňa 15.júna 2016, t.j. v stredu  o 16,00 hodine v zasadačke

obecného úradu

 

 

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  4. Rozpočtové opatrenie č. 6  - dotácia zo štátneho rozpočtu.
  5. Rozpočtové opatrenie č. 7  - presun, poníženie a povýšenie vlastných prostriedkov.
  6. Návrh  „Záverečný účet Obce Lekárovce a rozpočtové hospodárenie za r. 2015“.

7.      Návrh VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

  1. Žiadosť o finančnú spoluúčasť  - pre ZŠ Lekárovce, interaktívna tabuľa.
  2. Žiadosť o prenájom priestorov býv. kaderníctva
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

 

 

 

                                                                                 

 

Milan Örmezey v.r.
starosta obce Lekárovce

                                                                                                       
V Lekárovciach  10.06.2016