Výzva – Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Lekárovce: Multifunkčné ihrisko

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 18. 09. 2018Výzva na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritériaZmluva o dielo
Výkaz výmer