Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 28. 11. 2019STAROSTA

OBCE  LEKÁROVCE                                               V Lekárovciach  28.11.2019

 

P O Z V Á N K A - návrh

         Starosta obce Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lekárovciach, ktoré sa uskutoční: 

           

dňa 04.12.2019, t.j. v stredu  o 16:00 hodine v zasadačke

obecného úradu

Program:

1.      Otvorenie.

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.      Schválenie návrhu programu.

4.      Kontrola plnenia uznesenia.

5. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022          / predložené hl. kontrolórkou/.

6.      Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022.

7.      Výsledok z kontroly vyhodnocovania plnenia uznesení č. 3/2019.

8.      Rozpočtové opatrenia:

        č.9 – presun, poníženie a povýšenie vlastných finančných prostriedkov

             č.10–presun, poníženie a povýšenie vlastných finančných prostriedkov
             č.11- dotácia zo štátneho rozpočtu

9.      Dodatok č.9 k VZN č.8/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Lekárovce na úseku školstva.

10.  Návrh prejednania zmeny VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.

11.  Prejednanie neplatičov na daní a poplatku.

12.  Prejednanie náležitosti zmluvy od firmy Lekos.

13.  Prejednanie náležitosti zmluvy od VVS a.s. Košice.

14.  Vyhodnotenie akcii: 75.výročie oslobodenia obce Lekárovce.

15.  Informácia o pripravovanom podujatí: Kračun na valale.

16.  Návrh na podanie žiadosti: Kanalizácia Lekárovce - pravá strana.

17.  Diskusia.

18.  Záver.

 

                                                                                 

 

Milan Őrmezey  v.r.                                                 starosta obce Lekárovce