P O Z V Á N K A

Autor: BB <jozefbalintb(at)gmail.com>, Téma: Obecný úrad, Vydané dňa: 09. 03. 2020

 

STAROSTA

OBCE  LEKÁROVCE                                                                         V Lekárovciach  08.03.2020

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

                Starosta obce Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lekárovciach, ktoré sa uskutoční: 

               

 

 

dňa  11. marca 2020, t.j. v stredu o 16,30 hodine v

zasadačke Obecného úradu v Lekárovciach

 

 

 

Program - návrh:

1.         Otvorenie.

2.         Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice.

3.         Schválenie návrhu programu.

4.         Kontrola plnenia uznesenia.

5.         Predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019.

6.         Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 03/2020-08/2020-  predkladá HK.

7.         Rozpočtové opatrenie :č.1 –  dotácia zo štátneho rozpočtu

 č.2 -   presun, poníženie a povýšenie vlastných prostriedkov.

8.         Návrh kultúrnych podujatí na rok 2020.

9.         Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce  - PZ Uh Bajany.

10.       Informácia  a prejednanie: Operačného programu Efektívna verejná správa.

11.       Informácia o projektoch.

12.       Záver.

 


Milan Örmezey  v.r.

                                                                  starosta obce Lekárovce