Novinky v našej obci

16.3.2011
Správa o odovzdaní a prevzatí funkcie starostu obce

Vážení občania,
ustanovujúca schôdza OZ po vlaňajších komunálnych voľbách sa konala dňa 27. 12. 2010. Následne dňa 30. 12. 2010 bolo na obecnom úrade začaté preberacie konanie funkcie starostu obce a s tým súvisiacej agendy a dokladov OÚ, ktorého sa zúčastnili odstupujúci a novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci OZ.
     Pracovníkmi OÚ boli k termínu 31.12.2010 vykonané inventúry hmotného a nehmotného majetku obce a finančná uzávierka stavu financií na účtoch obce.
     Obecný úrad má na svoj chod a financovanie činnosti s tým spojených zriadených niekoľko účtov v bankách – Slovenskej sporiteľni, Dexia banke a vo VÚB. Celkom mal OÚ na svojich účtoch k 31. 12. 2010 spolu cca 52 000 €. 

     Rozpočet obce na rok 2011 bol v návrhu spracovaný koncom roka 2010, ale nebol starým zastupiteľstvom v termíne schválený. Nové zastupiteľstvo v januári prejednalo a dňa 07. 01. 2011na svojom zasadnutí schválilo rozpočet na rok 2011. Schválený rozpočet obce je vyrovnaný.

Plánované príjmy obce sú celkom: 275 178 €, a pozostávajú z týchto zdrojov:
- podielové dane od štátu na občana obce 168 717 €,
- poplatky od občanov a dane 49 321 €,
- dotácie zo štátneho rozpočtu na školy 57 140 €,

Výdavky obce v rovnakej výške ako príjmy tvoria položky:
- náklady na prevádzku OÚ 94 900 €
- úroky banke za nesplatený úver 4 500 €
- platby za odpady vyvážané z obce 9 100 €,
- rozvoj obce- aktivačné činnosti 9 990 €,
- verejné osvetlenie obce 7 600 €,
- kultúrne a športové akcie 5 350 €
- náklady na prevádzku KD 5 750 €
- náklady na dom smútku a cintorín 870 €,
- materská škola (mzdy, odvody, réžia) 45 210 €,
- základná škola (mzdy, odvody, réžia) 51 640 €,
- opatrovateľská služba (3- občania) 5 865 €,
- spoluúčasť obce na investičných projektoch – Revitalizácia obce 20 000 €,
- Kanal. PS 1 200 €,
- splátka úveru zo ŠFRB (bytovka) 11 600 €.

     Čo sa týka nesplateného úveru v banke, na ktorý je plánovaných v roku 2011 celkom 4 500 € ako platba úrokov. K dnešnému dňu je výška úveru 136 264 €, (zhruba 4 mil. Sk).
     Tento dlh voči Dexia banke máme od roku 2005, keď OU zobral úver vo výške 1,5 mil. Sk na rekonštrukciu 5-bytovej jednotky na penzión a v v roku 2008 bol tento úver navýšený o ďalších cca 2,5 mil. Sk , ktoré boli použité na úhradu spoluúčasti za 8-bytovú jednotku.
     Mesačný úrok z uvedeného úveru dnes je 414 €. Treba povedať, že bývalé vedenie obce pristupovalo nezodpovedne k tejto otázke a za roky 2005 - 2010 nesplácalo tento úver. Na úrokoch za toto obdobie sme zaplatili celkom 16 250 € (480 750 Sk). Na najbližšom zastupiteľstve prijmeme rozhodnutie a začneme splácať tento úver. 

      Nedoriešenou otázkou je aj vysporiadanie závazkou voči bývalej nájomníčke a prevádzkovateľke penziónu Ing. Oszovej z V. Kapušian. Bezplatný prenájom penziónu ukončila z vlastného rozhodnutia v októbri 2009 a s bývalým vedením obce si nevysporiadala svoje pohľadávky. Jej finančné nároky voči obci za údajne investície do penziónu sú 22 406 € (667 000 Sk).
     Pre informovanosť občanov treba povedať, že pôvodne malo činnosť DD (penziónu) zastrešovať OZ Pokojný dom, ktoré sa zaregistrovalo na Ministerstve vnútra 31. 03. 2005 a malo poskytovať starostlivosť o seniorov v priestoroch 5-bytovej obecnej bytovky. Vo funkcii viceprezidenta tohto združenia pôsobil p. Gajdoš – starosta obce.
     Na túto činnosť bola OZ schválená aj dotácia od MPSvR vo výške 400 000 Sk, ktoré boli použité na nákup vybavenia zariadení do penziónu. Na dokončenie a sprevádzkovanie penziónu poskytol OÚ zo svojich zdrojov ešte ďalších vyše
400 000 Sk, takže celkom obec zainvestovala do prestavby 5-bytovej jednotky na penzión sumu vyše 1,9 mil. Sk. V súčasnosti sa zaoberáme otázkou, čo s voľnými priestormi po bývalom penzióne.

     V januári bol ukončený audit na OÚ za rok 2009, ktorý vykonal Ing. Miľovčík. Zo záverov auditu je najdôležitejší ten, že nám odporúča prijať opatrenia na zníženie zadĺženia obce. Správa kontrolórky za rok 2010 bude predložená do konca júna, avšak posledná správa, ktorú predkladala zastupiteľstvu nezistila žiadne porušenie predpisov pri nakladaní so zvereným majetkom. Zastupiteľstvo prijalo túto správu s výhradou.

     OÚ k termínu 31. 01. 2011 ukončil pracovný pomer s p. Jenčíkovou a s p. Štundovou V. K termínu 28. 02. 2011 ukončila pracovný pomer s OÚ p. Mesárošová s titulu poberania predčasného dôchodku. K 01. 03. 2011 nastúpila na funkciu referent p. Lancošová Vlasta. V súčasnosti na OÚ pracuje celkom 18 pracovníkov (16 z našej obce a dvaja z iných obcí)/.

Rozdelenie pracovníkov :
- 4 priamo na OÚ (starosta, dve referentky, upratovačka),
- 5 MŠ a jedáleň (z toho 1 prac. na polovičný úvazok),
- 6 ZŠ (4 pedag. pracovníci, asistent učiteľa, 1 kurič na polovičný úvazok),
- 3 opatrovateľská služba v obci (Feteriková, Kasardová, Sninský).

     Zdravotné stredisko obce ukončilo svoju činnosť na základe rozhodnutia poskytovateľa služby MUDr. Popovcovej, hoci všetky podmienky pre stredisko ostali zachované, okrem jednej, že obec nebude platiť pracovnú silu –zdravotnú sestru, nakoľko je to v príkrom rozpore so zákonom. Za polovičný úväzok platila obec menovanej 265 €/mesiac. Zastupiteľstvo sa bude otázkou poskytovania zdravotnej starostlivosti , hlavne pre starých a osamelo žijúcich občanov zaoberať a prijme rozhodnutie v najbližších dňoch. Ako jedno z možných riešení prichádza do úvahy možnosť poskytnúť obecný automobil /8-miestny / na odvoz do Bežoviec. Občania budú informovaní v DR a na webovej stránke obce.

Nakladanie s majetkom obce získaným od bývalého JRD a bezodplatným prevodom od štátu.
V roku 1995 previedlo bývalé JRD ako kompenzáciu svojho dlhu voči obci inventár - 7 ks strojov v hodnote 855 000 Sk. Tento inventár bol obecným úradom postupne rozpredaný za podstatne nižšiu cenu ako bola deklarovaná jeho zostatková hodnota od JRD. 

Zoznam strojov: Cena podľa JRD (zostatková) / Predajná cena
1. Rezačka - 205 000 Sk / 101 250 Sk
2. Kombajn E 512 - 230 000 Sk / 90 000 Sk 
3. Lis na slamu - 80 000 Sk / 21 000 Sk 
4. Buldozér - 160 000 / kompenzácia za plyn. do ZŠ pre obec Záhor
5. Autobus - 80 000 Sk / spoločný majetok s Bajanmi
6. Traktor Crystal - 80 000 Sk / chýba doklad o predaji
7. Traktorová vlečka / ostala majetkom obce

Vojenská technika získaná bezodplatným prevodom od štátu bola tiež postupne ozpredaná následovne:
 

Zoznam techniky

Získaná od VÚ

Počet (ks)

Predajná cena

Spolu

PV3S valník

L. Mikuláš

2

70 000 Sk

140 000 Sk

PV3S valník

L. Mikuláš

3

60 000 Sk

180 000 Sk

Žeriav

L. Mikuláš

1

60 000 Sk

60 000 Sk

PV3S fekal

L. Mikuláš

1

-

nepredaný

Píla ramová

L. Mikuláš

1

-

nepredaná

Elektrocentrála

L. Mikuláš

1

-

nepredaná

Klub pojazdný

L. Mikuláš

1

-

darovaný do SO

Príves valníkový

Moldava n/Bodvou

5

10 000 Sk

50 000 Sk

PV3S fekal

Moldava n/Bodvou

1

-

nepredaný

PV3S valník

Bratislava

1

-

nepredaný

Žeriav

Bratislava

1

100 000 Sk

100 000 Sk

Spolu      

530 000 Sk

Z uvedeného prehľadu o predaji môžeme dnes konštatovať, že vojenská technika bola predaná za veľmi nízke ceny a právom tieto predaje vyvolávali u občanov oprávnené podozrenie, že predaje boli netransparentné.

V najbližšom období nás čakajú tieto úlohy: 

  • ukončiť a finančne uzavrieť stavbu Revitalizácia verejných priestranstiev. Ukončenie stavby má byť v júli tohto roku. Nedoriešená je otázka 4 stĺpov verejného rozhlasu, ktoré zasahujú do budovaného chodníka v rámci tejto stavby,
  • ak bude pre obec schválená dotácia od MŽP SR na pokračovanie prác na odkanalizovaní obce – pravá strana (požadovaných je 100 000 € na rok 2011), bude sa pokračovať v stavebných prácach,
  • v riešení je aj úloha premiestniť 16 ks stĺpov elektrického osvetlenia v obci, ktoré sú osadené v chodníkoch (hlavne časť od domu Milána Kimáka smerom na Bežovce), kde je to najproblematickejšie. Predbežne máme prísľub od VSE-RWE v tejto veci,
  • z vlastných prostriedkov obce a svojpomocne chceme vybudovať v obci garáž pre obecný automobil,
  • v pláne máme aj výstavbu prístreška na umiestnenie kontajnerov na odpady pri novej bytovke, aby sme vytvorili podmienky na separáciu odpadov nájomníkmi 
  • v rámci tzv. menších obecných služieb, kde máme k dispozícií 20 pracovníkov našej obce sa sústredíme na udržiavanie poriadku, čistoty a zveľaďovanie verejných priestorov v našej obci.

Fotografia z obce
Separovaný zber

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Apríl 2021

Komunálny odpad

5.4. (Po), 19.4. (Po)

Plasty

20.4. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Apríl 2021

Komunálny odpad

5.4. (Po), 19.4. (Po)

Plasty

20.4. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Máj 2021

Komunálny odpad

17.5. (Po), 31.5. (Po)

Plasty

17.5. (Po)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Apríl 2021

Komunálny odpad

5.4. (Po), 19.4. (Po)

Plasty

20.4. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Máj 2021

Komunálny odpad

17.5. (Po), 31.5. (Po)

Plasty

17.5. (Po)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Jún 2021

Komunálny odpad

14.6. (Po), 28.6. (Po)

Plasty

11.6. (Pi)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Apríl 2021

Komunálny odpad

5.4. (Po), 19.4. (Po)

Plasty

20.4. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Máj 2021

Komunálny odpad

17.5. (Po), 31.5. (Po)

Plasty

17.5. (Po)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Jún 2021

Komunálny odpad

14.6. (Po), 28.6. (Po)

Plasty

11.6. (Pi)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Júl 2021

Komunálny odpad

12.7. (Po), 26.7. (Po)

Plasty

7.7. (St)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Apríl 2021

Komunálny odpad

5.4. (Po), 19.4. (Po)

Plasty

20.4. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Máj 2021

Komunálny odpad

17.5. (Po), 31.5. (Po)

Plasty

17.5. (Po)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Jún 2021

Komunálny odpad

14.6. (Po), 28.6. (Po)

Plasty

11.6. (Pi)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Júl 2021

Komunálny odpad

12.7. (Po), 26.7. (Po)

Plasty

7.7. (St)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

August 2021

Komunálny odpad

6.8. (Pi), 9.8. (Po), 23.8. (Po)

Plasty

3.8. (Ut), 27.8. (Pi)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Apríl 2021

Komunálny odpad

5.4. (Po), 19.4. (Po)

Plasty

20.4. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Máj 2021

Komunálny odpad

17.5. (Po), 31.5. (Po)

Plasty

17.5. (Po)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Jún 2021

Komunálny odpad

14.6. (Po), 28.6. (Po)

Plasty

11.6. (Pi)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Júl 2021

Komunálny odpad

12.7. (Po), 26.7. (Po)

Plasty

7.7. (St)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

August 2021

Komunálny odpad

6.8. (Pi), 9.8. (Po), 23.8. (Po)

Plasty

3.8. (Ut), 27.8. (Pi)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

September 2021

Komunálny odpad

20.9. (Po)

Plasty

21.9. (Ut), 21.9. (Ut)

Sklo

28.10. (Št)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Apríl 2021

Komunálny odpad

5.4. (Po), 19.4. (Po)

Plasty

20.4. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Máj 2021

Komunálny odpad

17.5. (Po), 31.5. (Po)

Plasty

17.5. (Po)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Jún 2021

Komunálny odpad

14.6. (Po), 28.6. (Po)

Plasty

11.6. (Pi)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Júl 2021

Komunálny odpad

12.7. (Po), 26.7. (Po)

Plasty

7.7. (St)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

August 2021

Komunálny odpad

6.8. (Pi), 9.8. (Po), 23.8. (Po)

Plasty

3.8. (Ut), 27.8. (Pi)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

September 2021

Komunálny odpad

20.9. (Po)

Plasty

21.9. (Ut), 21.9. (Ut)

Sklo

28.10. (Št)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Október 2021

Komunálny odpad

4.10. (Po), 18.10. (Po)

Plasty

18.10. (Po)

Sklo

28.10. (Št)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Apríl 2021

Komunálny odpad

5.4. (Po), 19.4. (Po)

Plasty

20.4. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Máj 2021

Komunálny odpad

17.5. (Po), 31.5. (Po)

Plasty

17.5. (Po)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Jún 2021

Komunálny odpad

14.6. (Po), 28.6. (Po)

Plasty

11.6. (Pi)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Júl 2021

Komunálny odpad

12.7. (Po), 26.7. (Po)

Plasty

7.7. (St)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

August 2021

Komunálny odpad

6.8. (Pi), 9.8. (Po), 23.8. (Po)

Plasty

3.8. (Ut), 27.8. (Pi)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

September 2021

Komunálny odpad

20.9. (Po)

Plasty

21.9. (Ut), 21.9. (Ut)

Sklo

28.10. (Št)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Október 2021

Komunálny odpad

4.10. (Po), 18.10. (Po)

Plasty

18.10. (Po)

Sklo

28.10. (Št)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

November 2021

Komunálny odpad

1.11. (Po), 15.11. (Po), 29.11. (Po)

Plasty

11.11. (Št)

Sklo

Papier

8.12. (St)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Január 2021

Komunálny odpad

11.1. (Po), 25.1. (Po)

Plasty

7.1. (Št)

Sklo

18.1. (Po)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

28.1. (Št)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Február 2021

Komunálny odpad

8.2. (Po), 22.2. (Po), 22.2. (Po)

Plasty

2.2. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Marec 2021

Komunálny odpad

8.3. (Po)

Plasty

1.3. (Po), 26.3. (Pi)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Apríl 2021

Komunálny odpad

5.4. (Po), 19.4. (Po)

Plasty

20.4. (Ut)

Sklo

6.4. (Ut)

Papier

9.4. (Pi)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Máj 2021

Komunálny odpad

17.5. (Po), 31.5. (Po)

Plasty

17.5. (Po)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

11.5. (Ut)

Jún 2021

Komunálny odpad

14.6. (Po), 28.6. (Po)

Plasty

11.6. (Pi)

Sklo

16.6. (St)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Júl 2021

Komunálny odpad

12.7. (Po), 26.7. (Po)

Plasty

7.7. (St)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

12.7. (Po)

Elektro, kov

16.7. (Pi)

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

August 2021

Komunálny odpad

6.8. (Pi), 9.8. (Po), 23.8. (Po)

Plasty

3.8. (Ut), 27.8. (Pi)

Sklo

24.8. (Ut)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

September 2021

Komunálny odpad

20.9. (Po)

Plasty

21.9. (Ut), 21.9. (Ut)

Sklo

28.10. (Št)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

Október 2021

Komunálny odpad

4.10. (Po), 18.10. (Po)

Plasty

18.10. (Po)

Sklo

28.10. (Št)

Papier

7.10. (Št)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

November 2021

Komunálny odpad

1.11. (Po), 15.11. (Po), 29.11. (Po)

Plasty

11.11. (Št)

Sklo

Papier

8.12. (St)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

2.11. (Ut)

December 2021

Komunálny odpad

13.12. (Po), 27.12. (Po)

Plasty

7.12. (Ut)

Sklo

Papier

8.12. (St)

Elektro, kov

Nebezpečný odpad

separovany zber
kalendár na rok 2021
Úradné hodiny

Pondelok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok:

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Streda:

7:30 - 12:00

12:30 - 16:30

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

7:30 - 12:00

12:30 - 14:00

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lekárovce
Prevencia kriminality

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality